Parc Coedwig Afan a Pharc Gwledig Margam

Llwybrau cerdded gwych-treftadaeth ôl-ddiwydiannol gyfareddol-a golygfeydd rhyfeddol
Hawdd eu cyrraedd ar y bws o Bort Talbot, Castell-nedd, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr

Yn agos i dref lewyrchus Port Talbot gyda’i gwaith dur anferth, ond a allai fod mewn byd arall. Mwynhewch harddwch a heddwch y parciau gwledig anhygoel hyn.

Parc Coedwig Afan

Mae’r Parc hardd hwn yn fyd-enwog fel canolfan beicio mynydd gyda’i lwybrau adrenalin uchel, ond mae yno hefyd lawer o gyfleoedd cerdded gwych ar hyd llwybrau dros hen reilffyrdd a wasanaethai glofeydd niferus y cwm yn y gorffennol.

Hoffem gyflwyno pedwar llwybr cerdded cyffrous i chi ble gallwch fwynhau’r harddwch naturiol a gwerthfawrogi treftadaeth ôl-ddiwydiannol y cymoedd. Gallwch gyrraedd pob un yn hawdd ar y bws gan fod y llwybrau bysiau wrth ochr y llwybrau cerdded.

Ewch i’r wefan

Yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Afan gallwch ymweld ag Amgueddfa Glowyr De Cymru a chael cipolwg cyfareddol ar fywydau glowyr y dyffryn dros y ddwy ganrif diwethaf. Mae’r safle’n lleoliad pwysig i feicwyr mynydd ac mae yno gyfleusterau llogi beiciau.

Er mai beicio mynydd yw’r prif weithgaredd yma, mae Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg hefyd yn cynnig pysgota brithyll a bras da, canŵio ac amrywiaeth ddiddorol o fflora a ffawna ar y safle. Gall y Ganolfan ddarparu gwybodaeth am nifer o deithiau cerdded lleol yn amrywio o lwybr syml o gwmpas y llynnoedd i lwybrau mynydd mwy heriol.

Pont-rhyd-y-fen

Saif pentref Pont-rhyd-y-fen mewn cwm dwfn ble mae afonydd Afan a Phelenna yn cydlifo ac mae’n enwog am ei bedair traphont, y mae dwy ohonynt mewn bod ac mewn cyflwr da o hyd. Mae’r ardal gyfan yn llawn golygfeydd anhygoel o’i gorffennol hanesyddol pan fyddai’r rheilffyrdd yn ferw o drafnidiaeth glo rhwng y cymoedd a’r porthladdoedd arfordirol.

Y Bont Goch

Lluniwyd yr adeiladwaith nodedig hwn â’i ddeng bwa yn gynnar yn y 19eg ganrif ar gyfer Rheilffordd Port Talbot, y llwybr a gludai lo o byllau glo Tonmawr i ddociau Port Talbot. Mae’r bont mewn cyflwr da o hyd ac mae bellach yn rhan o Lwybr Richard Burton.

Y Bont Fawr

Roedd hon yn wreiddiol yn draphont dŵr a adeiladwyd yn 1825 i gludo dŵr o’r nentydd ar ochr ogleddol y cwm i waith haearn Oakwood. Yn ffodus, mae’r adeiladwaith mewn cyflwr da o hyd ac mae’n cael ei ddefnyddio fel llwybr troed ar Lwybr eiconig Richard Burton.

Traphontydd Rheilffordd y Rhondda a Bae Abertawe (R&SB)

Yn y man hwn, roedd rhwystr difrifol yn wynebu Rheilffordd y Rhondda a Bae Abertawe oherwydd y cwm serth a’r afon a lifai’n gyflym. O fewn 400 metr, roedd rhaid iddi groesi’r afon ar hyd dwy draphont dŵr: mae’r ddau fwa wedi eu dymchwel bellach ond mae pont droed wedi ei gosod yn lle un ohonynt gyda llwybrau beicio/cerdded.

 • 59, 83 Cyfnewidfa Oakwood

Trafnidiaeth Gyhoeddus

 • Port Talbot, Castell-nedd neu Faesteg

 • 83 Port Talbot – Cwmafan, Pont-rhyd-y-fen, Afan Argoed, Pontycymer
  (cysylltiad X3 Abertawe – Port Talbot).
  59 Castell-nedd – Tonmawr a Phont-rhyd-y-fen (yn cysylltu i/o’r 83)
  70, 71 Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg – Pontycymer
  80 Pontycymer – Glyncorrwg (yn cysylltu i/o’r 70, 83)

  Gwasanaethau 59, 80, 83 dydd Llun i ddydd Sadwrn
  Gwasanaethau 70, 71 dydd Llun i ddydd Sul

Parc Gwledig Margam

Am ddiwrnod allan anhygoel, dewch i Barc Margam. Mae hwn yn barcdir 850 o erwau mewn lleoliad godidog a fu’n safle anheddu i ddynion ar hyd 4000 o flynyddoedd. Mae bellach yn atyniad tra amrywiol gyda rhywbeth i ddiddori pawb, boed hanes, natur neu weithgareddau awyr agored.

Hoffem gynnig cyfleoedd i chi ddarganfod harddwch naturiol, hanes a threftadaeth, a fflora a ffawna yn y parc ardderchog hwn.

ARCHWILIWCH

Trafnidiaeth Gyhoeddus

 • Parcffordd Port Talbot

 • X1 Abertawe a Phort Talbot – Parc Margam dydd Llun i ddydd Sul
  X4 Castell-nedd a Phort Talbot – Parc Margam dydd Llun i ddydd Sul

 • X1 neu X4 Prif Fynedfa Parc Margam